top of page

​工程項目

南角道4-24號

南角道4-24號

Miami Quay

Miami Quay

柏傲莊

柏傲莊

邊寧頓街14號

邊寧頓街14號

何文田站物業發展項目

何文田站物業發展項目

合和中心二期

合和中心二期

航天城

航天城

富麗敦海洋公園酒店

富麗敦海洋公園酒店

瓊林街商業發展

瓊林街商業發展

永康街商業發展項目

永康街商業發展項目

故宮文化博物館

故宮文化博物館

香港都會大學

香港都會大學

bottom of page